Đề minh họa thi THPT Quốc gia 2017 môn Địa

  1 
BỘ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO 
 
ĐỀ MINH HỌA 
(Đề thi có 05 trang) 
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: ĐỊA LÍ 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 
 
 
 
Câu 1. Nước Việt Nam nằm ở 
A. bán đảo Trung Ấn, khu vực cận nhiệt đới. 
B. rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam  Á. 
C. phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới. 
D. rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới. 
Câu 2. Lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 
A. vùng đất, vùng biển, vùng trời.                      
B. vùng đất, vùng biển, vùng núi. 
C. vùng đất, hải đảo, thềm lục địa.                     
D. vùng đất liền, hải đảo, vùng trời. 
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi? 
A. Cấu trúc địa hình khá đa dạng. 
B. Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ.           
C. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam. 
D. Địa hình núi cao chiếm 1% diện tích lãnh thổ. 
Câu 4. Đặc điểm đô thị hoá ở nước ta là 
A. trình độ đô thị hoá thấp. 
B. tỉ lệ dân thành thị giảm. 
C. phân bố đô thị đều giữa các vùng. 
D. quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh. 
Câu 5. Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là 
A. Đồng bằng sông Hồng.                           
B. Bắc Trung Bộ. 
C. Đồng bằng sông Cửu Long.                     
D. Duyên hải