Đề minh họa thi THPT Quốc gia 2017 môn GDCD

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
ĐỀ MINH HỌA 
 (Đề thi có 06 trang) 
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Giáo dục công dân 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 
   
 
 
Câu 1. Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở 
A. tính quyền lực, bắt buộc chung. 
B. tính hiện đại. 
C. tính cơ bản. 
D. tính truyền thống. 
Câu 2. Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?  
A. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân. 
B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
C. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân. 
D. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân. 
Câu 3. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới 
A. quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế. 
B. quan hệ lao động và quan hệ xã hội. 
C. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 
D. quan hệ kinh tế và quan hệ lao động. 
Câu 4. Cố ý đánh người gây thương tích nặng là hành vi vi phạm 
A. dân sự. 
B. hình sự. 
C. hành chính 
D. kỉ luật. 
Câu 5. Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái loại xe có dung tích xi - lanh bằng bao nhiêu?  
A. Từ 50 cm3
 đến 70 cm3
B. Dưới 50 cm3
C. 90 cm3
D. Trên 90 cm3
Câu 6. Khi thuê nhà của ông T, ông A đã tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến của ông T. Hành 
vi này của ông A là hành vi vi phạm 
A. dân sự. 
B. hình sự. 
C. hành chính. 
D. kỉ luật. 
Câu 7. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân 
A. đều có quyền như nhau. 
B. đều có nghĩa vụ như nhau. 
C. đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau. 
D. đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 
Câu 8. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của 
mình và bị xử lí theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về  
A. trách nhiệm pháp lí. 
B. trách nhiệm kinh tế. 2 
 
C. trách nhiệm xã hội. 
D. trách nhiệm chính trị. 
Câu 9. Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ 
chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân? 
A. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh. 
B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh. 
C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. 
D. Bình đẳng về quyền lao động. 
Câu 10. Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là  mọi người đều có  
quyền lựa chọn 
A. việc làm theo sở thích của mình. 
B. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử. 
C. điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình. 
D. thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.  
Câu 11. Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là  
A. vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về tài sản riêng. 
B. vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. 
C. người chồng chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 
D. người vợ chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy con cái. 
Câu 12. Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh? 
A. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế. 
B. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của 
pháp luật. 
C. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước. 
D. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh. 
Câu 13: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con? 
A. Cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con. 
B. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển. 
C. Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi. 
D. Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường, chọn ngành học cho con. 
Câu 14. Để tìm việc làm phù hợp, anh H có thể căn cứ vào quyền bình đẳng  
A. trong tuyển dụng lao động. 
B. trong giao kết hợp đồng lao động. 
C. thay đổi nội dung hợp đồng lao động. 
D. tự do lựa chọn việc làm. 
Câu 15. Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình 
đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ 
A. nhân thân. 
B. tài sản chung. 
C. tài sản riêng. 
D. tình cảm. 
Câu 16. Để giao kết hợp đồng lao động, chị Q cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây?   
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 
B. Dân chủ, công bằng, tiến bộ. 
C. Tích cực, chủ động, tự quyết. 
D. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm . 3 
 
Câu 17. Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước 
thể hiện 
A. quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 
B. quyền bình đẳng giữa các công dân. 
C. quyền bình đẳng giữa các vùng, miền. 
D. quyền bình đẳng trong công việc chung của nhà nước. 
Câu 18. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn, khôi phục, phát huy 
những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng 
về 
A. kinh tế. 
B. chính trị.  
C. văn hóa, giáo dục. 
D. tự do tín ngưỡng. 
Câu 19. Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kì ai cũng có quyền được bắt người? 
      A. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. 
      B. Đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã . 
      C. Có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội. 
      D. Bị nghi ngờ phạm tội. 
Câu 20. Đánh người là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân? 
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân. 
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân. 
C. Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân. 
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân. 
Câu 21. Công dân được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
của đất nước thông qua quyền nào dưới đây? 
A. Quyền bầu cử, ứng cử. 
B. Quyền tự do ngôn luận. 
C. Quyền khiếu nại. 
D. Quyền tố cáo. 
Câu 22. Nghi ngờ ông A lấy cắp tiền của mình, ông B cùng con trai tự ý  vào nhà ông A khám xét. 
Hành vi này xâm phạm đến quyền nào dưới đây? 
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân. 
B. Quyền được đảm bảo bí  mật đời tư của công dân. 
C. Quyền nhân thân của công dân. 
D. Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân. 
Câu 23. Trong lúc H đang bận việc riêng thì điện thoại có tin nhắn, T đã tự ý mở điện thoại của H ra 
đọc tin nhắn. Hành vi này của T đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây? 
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân. 
B. Quyền tự do dân chủ của công dân. 
C. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại của công dân. 
D. Quyền tự do ngôn luận của công dân. 
 4 
 
Câu 24. Công an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì  không vi phạm quyền bất khả xâm 
phạm về thân thể của công dân? 
A. Hai học sinh gây mất trật tự trong lớp học. 
B. Hai nhà hàng xóm to tiếng với nhau. 
C. Tung tin, bịa đặt nói xấu người khác. 
D. Một người đang bẻ khóa lấy trộm xe máy. 
Câu 25. B và T là bạn thân, học cùng lớp với nhau. Khi giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, T đã tung 
tin xấu, bịa đặt về B trên facebook. Nếu là bạn học cùng lớp của T và B, em sẽ lựa chọn cách ứng xử 
nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật? 
A. Coi như không biết vì đây là việc riê ng của T. 
B. Khuyên T gỡ bỏ tin vì đã xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người khác. 
C. Khuyên B nói xấu lại T trên facebook. 
D. Chia sẻ thông tin đó trên facebook. 
Câu 26. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp trong bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới 
đây? 
A. Bình đẳng, trực tiếp, dân chủ. 
B. Trực tiếp, thẳng thắn, tự do. 
C. Bình đẳng, tự do, dân chủ, tự nguyện. 
D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 
Câu 27. Người thuộc trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử? 
A. Đang điều trị ở bệnh viện. 
B. Đang thi hành án phạt tù . 
C. Đang đi công tác ở biên giới, hải đảo. 
D. Đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật. 
 Câu 28. Nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho ứng cử viên là vi phạm quyền nào dưới đây của 
công dân? 
A. Quyền bầu cử. 
B. Quyền ứng cử. 
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 
D. Quyền tự do ngôn luận. 
Câu 29. Chị M bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 8 tháng tuổi. Chị M cần căn cứ vào 
quyền nào của công dân để bảo vệ mình? 
A. Quyền bình đẳng. 
B. Quyền dân chủ. 
C. Quyền tố cáo. 
D. Quyền khiếu nại. 
Câu 30. Khi nhìn thấy kẻ gian đột nhập vào nhà hàng xóm, T đã báo ngay cho cơ quan công an. T đã 
thực hiện quyền nào của công dân? 
A. Quyền khiếu nại. 
B. Quyền tố cáo. 
C. Quyền tự do ngôn luận. 
D. Quyền nhân thân. 5 
 
Câu 31. Điều kiện nào dưới đây là đúng về tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp? 
A. Mọi công dân đủ 18 tuổi không vi phạm pháp luật. 
B. Mọi công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri. 
C. Mọi công dân đủ 20 tuổi trở lên. 
D. Mọi công dân Việt Nam. 
Câu 32. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền 
nào dưới đây? 
A. Quyền được sáng tạo. 
B. Quyền được tham gia. 
C. Quyền được phát triển. 
D. Quyền tác giả. 
Câu 33. Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của 
công dân? 
A. Quyền tác giả. 
B. Quyền sở hữu công nghiệp. 
C. Quyền phát minh sáng chế. 
D. Quyền được phát triển. 
Câu 34. Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân? 
A. Quyền học tập không hạn chế. 
B. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào. 
C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. 
D. Quyền học tập khi có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền.  
Câu 35. Chính sách miễn giảm học phí  của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện 
A. công bằng xã hội trong giáo dục. 
B. bất bình đẳng trong giáo dục. 
C. định hướng đổi mới giáo dục. 
D. chủ trương phát triển giáo dục. 
Câu 36. Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm 
A. bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục. 
B. bảo đảm công bằng trong giáo dục. 
C. đào tạo chuyên gia kỹ thuật cho đất nước. 
D. bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. 
Câu 37. Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc 
thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về 
A. điều kiện chăm sóc về thể chất. 
B. điều kiện học tập không hạn chế. 
C. điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa. 
D. điều kiện hưởng thụ các giá  trị văn hóa. 
Câu 38. Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân 
A. được tự do kinh doanh bất cứ ngành nghề nào, miễn là nộp thuế đầy đủ. 
B. đều có quyền thành lập doanh nghiệp. 
C. khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền hoạt động kinh doanh. 
D. đều được quyền tự do tuyệt đối trong kinh doanh.  
 6 
 
Câu 39. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là trách nhiệm của  
A. công dân nam từ 17 tuổi trở lên. 
B. công dân nam từ 18 tuổi trở lên. 
C. công dân từ 20 tuổi trở lên. 
D. mọi công dân Việt Nam. 
Câu 40. Công ty T xây dựng hệ thống xử lí  chất thải trước khi hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục 
đích của việc này là  
A. bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh của công ty. 
B. đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. 
C. thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh. 
D. bảo vệ nguồn nước sạch của công ty. 
---------------Hết--------------- 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

342/KH -THPTPĐG

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Lượt xem:12 | lượt tải:3

Số 196/BC-THPTPĐG

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI

Lượt xem:46 | lượt tải:17

SỐ 01/QĐ - THPTPDG

THU CHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Lượt xem:73 | lượt tải:23

SỐ 01/QĐ - THPTPDG

THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2023

Lượt xem:49 | lượt tải:25

137l20l7lTT- BTC

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022

Lượt xem:99 | lượt tải:34

Số 144/QĐ - THPT PĐG

QĐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022

Lượt xem:97 | lượt tải:30
Tìm kiếm tài liệu

Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay2,110
  • Tháng hiện tại7,593
  • Tổng lượt truy cập5,381,193
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH GIÓT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại liên hệ: 02153 810 146
Email: thpt.phandinhgiot@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây