banner co dinh

Đề minh họa thi THPT Quốc gia 2017 môn Lý

Thứ bảy - 12/11/2016 09:53
 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
ĐỀ MINH HỌA  
(Đề thi có 04 trang) 
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: VẬT LÍ  
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 
   
 
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối  lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao 
động điều hòa với tần số góc là  
  A. 
m 2
k
.  B. 
k
2
m
.  C. 
m
k
.  D. 
k
m
.   
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình 
      t cos A x
;
 trong đó A, ω là 
các hằng số dương. Pha của dao động ở thời điểm t là  
  A. 
). t (   
  B. 
. 
  C. 
. 
  D. ωt. 
Câu 3: Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10cos(2πt 
+ 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng 
  A. 0,25π.  B. 1,25π.  C. 0,50π.  D. 0,75π. 
Câu 4: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(40t − x) (mm). Biên 
độ của sóng này là  
  A. 2 mm.  B. 4 mm.  C. π mm.  D. 40 mm. 
Câu 5: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai? 
  A. Sóng cơ lan truyền được trong chân không.   
  B. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn. 
  C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.   
  D. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng. 
Câu 6: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx), với t tính bằng s. 
Tần số của sóng này bằng 
  A. 10π Hz.  B. 10 Hz.  C. 20 Hz.  D. 20π Hz. 
Câu 7: Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức 
e = 
) 5 , t 100 cos( 2 220    
(V). Giá trị hiệu dụng của suất điện động này là  
  A. 
2 220
 V.  B. 
2 110
 V.  C. 110 V.  D. 220 V. 
Câu 8: Đặt điện áp u = 
0 U cos t 
 (với U0 không đổi, 
 thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc 
nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi 
 = 
0 thì 
trong mạch có cộng hưởng. Tần số góc 
0 là  
  A. 
2 LC
.  B. 
2
LC
.  C. 
1
LC
.  D. 
LC
Câu 9: Đặt điện áp 
0 u U cos100 t 
 (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
4
10
(F). 
Dung kháng của tụ điện là  
  A. 150 
.  B. 200 
.  C. 50 
.  D. 100 
Câu 10: Sóng điện từ 
  A. là  sóng dọc và  truyền được trong chân không. 
  B. là  sóng ngang và  truyền được trong chân không. 
  C. là  sóng dọc và  không truyền được trong chân không. 
  D. là  sóng ngang và  không truyền được trong chân không. 
Câu 11: Để xem các chương  trình truyền hình phát sóng qua vệ  tinh, người  ta dùng anten thu 
sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí  tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu 
trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại 
  A. sóng trung.  B. sóng ngắn.  C. sóng dài.  D. sóng cực ngắn. 2 
 
Câu 12: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-5
 H và tụ điện có điện 
dung 2,5.10-6
 F. Lấy π = 3,14. Chu kì dao động riêng của mạch là  
  A. 1,57.10-5
 s.  B. 1,57.10-10
 s.  C. 6,28.10-10
 s.  D. 3,14.10-5
 s. 
Câu 13: Tia X không có ứng dụng nào sau đây? 
  A. Chữa bệnh ung thư.   B. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại.   
  C. Chiếu điện, chụp điện.  D. Sấy khô, sưởi ấm. 
Câu 14: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng 
  A. nhiễu xạ ánh sáng.    B. tán sắc ánh sáng. 
  C. giao thoa ánh sáng.    D. tăng cường độ chùm sáng. 
Câu 15: Một bức xạ khi truyền trong chân không có bước sóng là 0,60 μm, khi truyền trong thủy 
tinh có bước sóng là 
. Biết chiết suất của thủy tinh đối với bức xạ là 1,5. Giá trị của 
 là  
  A. 900 nm.  B. 380 nm.  C. 400 nm.  D. 600 nm. 
Câu 16: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng? 
  A. Ánh sáng đơn sắc có tần số càng lớn thì phôtôn ứng với ánh sáng đó có năng lượng càng lớn. 
  B. Năng lượng của phôtôn giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng. 
  C. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và  trạng thái chuyển động. 
  D. Năng lượng của các loại phôtôn đều bằng nhau. 
Câu 17: Quang điện trở có  nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng 
  A. quang - phát quang.  B. quang điện ngoài. 
  C. quang điện trong.    D. nhiệt điện. 
Câu 18: Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 6,625.10-19 
J. Biết h = 6,625.10-34 
J.s, 
c = 3.108
 
 
m/s. Giới hạn quang điện của kim  loại nà y là  
  A. 300 nm.  B. 350 nm.  C. 360 nm.  D. 260 nm. 
Câu 19: Số nuclôn có trong hạt nhân 
23
11 Na
 là  
  A. 23.  B. 11.  C. 34.  D. 12. 
Câu 20: Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân? 
  A. Năng lượng liên kết.  B. Năng lượng nghỉ. 
  C. Độ hụt khối.    D. Năng lượng liên kết riêng. 
Câu 21: Tia 
 
  A. có tốc độ bằng tốc độ ánh sáng trong chân không. 
  B. là dòng các hạt nhân 
. He
4
2
 
  C. không bị lệch khi đi qua điện trường và từ trường. 
  D. là dòng các hạt nhân 
. H 1
1
 
Câu 22: Khi bắn phá hạt nhân
14
7N
 bằng hạt α, người ta thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân 
X. Hạt nhân X là  
  A. 
12
6C
.  B. 
16
8O
.  C. 
17
8O
.  D. 
14
6C
Câu 23: Tầng ôzô n là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng 
hủy diệt của 
  A. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.   
  B. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời. 
  C. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.   
  D. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời. 
Câu 24: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng 
  A. là sóng siêu âm.  B. là sóng dọc.  C. có tính chất hạt.  D. có tính chất sóng. 
Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Tốc 
độ trung bình của chất điểm từ thời điểm t0 chất điểm qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương 
đến thời điểm gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại lần thứ 3 (kể từ t0) là  
  A. 27,3 cm/s.  B. 28,0 cm/s.  C. 27,0 cm/s.  D. 26,7 cm/s. 
Câu 26: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng 40 N/m đang dao 
động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật đi qua vị trí có li độ 3 cm, con lắc có động năng bằng 
  A. 0,024 J.  B. 0,032 J.  C. 0,018 J.  D. 0,050 J. 3 
 
Câu 27: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc 5o
. Khi vật nặng đi qua vị trí 
cân bằng thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của dây treo, sau đó vật tiếp tục dao động điều 
hòa với biên độ góc α0. Giá trị của α0 bằng 
  A. 7,1o
.  B. 10o
.  C. 3,5o
.  D. 2,5o
Câu 28: Khảo sát thực nghiệm một con lắc lò 
xo gồm vật nhỏ có  khối lượng 216 g và lò xo 
có độ  cứng k, dao động dưới tác dụng của 
ngoại lực F = F0cos2πft, với F0 không đổi và f 
thay đổi được. Kết quả khảo sát ta được đường 
biểu diễn biên độ A của con lắc theo tần số f có 
đồ thị như hình vẽ. Giá trị của k xấp xỉ bằng  
     A. 13,64 N/m.  B. 12,35 N/m.   
  C. 15,64 N/m.  D. 16,71 N/m. 
Câu 29: Tại điểm O trong lòng đất đang xảy ra dư chấn của một trận động đất. Ở điểm A trên 
mặt đất có một trạm quan sát địa chấn. Tại thời điểm t0, một rung chuyển ở O tạo ra 2 sóng cơ 
(một sóng dọc, một sóng ngang) truyền thẳng đến A và tới A ở hai thời điểm cách nhau 5 s. Biết 
tốc độ truyền sóng dọc và tốc độ truyền sóng ngang trong lòng đất lần lượt là 8000 m/s và 5000 
m/s. Khoảng cách từ O đến A bằng 
  A. 66,7 km.  B. 15 km.  C. 115 km.  D. 75,1 km. 
Câu 30 : Tại hai điểm A và B ở mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp dao động điều hòa theo phương 
thẳng đứng và cùng pha. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên 
Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A 
nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25 
cm và NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây? 
  A. 1,2 cm.  B. 3,1 cm.  C. 4,2 cm.  D. 2,1 cm. 
Câu 31: Đặt điện áp u = 
t cos 2 U 
 (U không đổi, ω thay đổi 
được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm 
thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. 
Trên hình vẽ, các đường (1), (2) và (3) là đồ  thị của các điện 
áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở UR, hai đầu tụ điện UC và  hai 
đầu cuộn cảm UL theo tần số góc ω. Đường (1), (2) và (3) theo 
thứ tự tương ứng là  
  A. UC, UR và UL.  B. UL, UR và UC.  C. UR, UL và UC.  D. UC, UL và UR. 
Câu 32: Cho dòng điện có cường độ 
t 100 cos 2 5 i  
 (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua cuộn 
cảm thuần có độ tự cảm 
4 , 0
(H). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng 
  A. 
2 200
V.  B. 220 V.  C. 200 V.  D. 
2 220
V. 
Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có  giá   trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn 
cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là  100 V. Độ lệch 
pha giữa điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng 
  A. 
.
6
  B. 
.
4
  C. 
.
2
  D. 
.
3
 
Câu 34: Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện 
một pha. Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường độ dòng điện 
luôn cùng pha. Ban đầu, nếu ở trạm điện chưa sử dụng máy biến áp thì điện áp hiệu dụng ở trạm 
điện bằng 1,2375 lần điện áp hiệu dụng ở  nơi tiêu thụ. Để  công suất hao phí trên đường dây 
truyền tải giảm 100 lần so với lúc ban đầu thì ở trạm điện cần sử dụng máy biến áp lí tưởng có tỉ 
số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp so với số vòng dây cuộn sơ cấp là  
  A. 8,1.  B. 6,5.  C. 7,6.  D. 10. 4 
 
Câu 35:  Cho đoạn mạch gồm điện trở, cuộn dây và tụ  điện mắc nối tiếp. Đặt điện áp 
t 100 cos 2 65 u  
(V) vào hai đầu đoạn mạch thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, hai đầu 
cuộn dây, hai đầu tụ điện lần lượt là 13 V, 13 V, 65 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 
  A. 
.
5
1
   B. 
.
13
12
  C. 
.
13
5
  D. 
.
5
4
 
Câu 36: Trong một thí  nghiệm Y-â ng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là  0,5 mm, 
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến mà n quan sá t là 2 m. Nguồn sáng phá t ánh sáng trắng 
có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. M là  một điểm trê n mà n, cách vâ n sáng trung 
tâ m 2 cm. Trong cá c bức xạ cho vâ n sáng tại M, bức xạ có bước sóng dà i nhất là  
  A. 417 nm.  B. 570 nm.  C. 714 nm.  D. 760 nm. 
Câu 37: Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai bức xạ đơn sắc màu 
đỏ và màu chàm tới mặt nước với góc tới 53o
 thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết tia 
khúc xạ màu đỏ vuông góc với tia phản xạ, góc giữa tia khúc xạ màu chàm và tia khúc xạ màu đỏ 
là 0,5o
. Chiết suất của nước đối với tia sáng màu chàm là  
  A. 1,333.  B. 1,343.  C. 1,327.  D. 1,312. 
Câu 38: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi F là độ  lớn  lực tương tác điện giữa 
êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng K. Khi độ  lớn lực tương tác 
điện giữa êlectron và hạt nhân là 
16
F
 thì êlectron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng nào? 
  A. Quỹ đạo dừng L.  B. Quỹ đạo dừng M.  C. Quỹ đạo dừng N.  D. Quỹ đạo dừng O. 
Câu 39: Người ta dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân 
Li
7
3
 đứng yên, sau 
phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Giả sử phản ứng không kèm theo bức 
xạ γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra bằng 
  A. 9,5 MeV.  B. 8,7 MeV.  C. 0,8 MeV.  D. 7,9 MeV. 
Câu 40: Một sợi dây sắt, mảnh, dài 120 cm căng ngang, có hai đầu cố định. Ở phía trên, gần sợi 
dây có một nam châm điện được nuôi bằng nguồn điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trên dây 
xuất hiện sóng dừng với 2 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là  
  A. 120 m/s.  B. 60 m/s.  C. 180 m/s.  D. 240 m/s. 
 
-------------Hết-------------- 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN MỚI

SỐ 1029/SGDĐT - QLCL

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

Thời gian đăng: 25/04/2024

lượt xem: 140 | lượt tải:20

SỐ 132/QĐ - THPTPDG

QĐ V/V CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 126 | lượt tải:12

SỐ 44c/QĐ - THPTPDG

QĐ V/V CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Thời gian đăng: 22/02/2024

lượt xem: 341 | lượt tải:52

SỐ 44b/QĐ - THPTPDG

QĐ V/V CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2023

Thời gian đăng: 22/02/2024

lượt xem: 309 | lượt tải:38

SỐ 44a/QĐ - THPTPDG

QĐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Thời gian đăng: 22/02/2024

lượt xem: 336 | lượt tải:38
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi